Новини‎ > ‎

Пермакултурен Дизайн Сертификационен курс // Permaculture Design Certificate Course Bulgaria

публикувано 19.05.2015 г., 3:59 ч. от izvorche bg
https://www.facebook.com/events/796092930510700/

Пермакултурен Дизайн Сертификационен курс България

((Please scroll down for english))

ДАТИ: от 3 до 15 октомври (12 дни, целодневно, с един свободен ден – 9 октомври)
МЯСТО: Проект Ура Гора, Странджански регион, Южна България
ВОДЕЩ: Ракеш "Rootsman Rak"
ЦЕНА: Между 400 и 600 лева (Обучение, Материали, Настаняване, Храна)
СВОБОДНИ МЕСТА: 20

Отворете ума си към свят от възможности като проектирате като природата…
Пермакултура е устойчиво използване на земята с цел хармонизиране на обиталищата и създаване на богата продуктивна хранителна система.

Гора градина // Събиране на вода // Общност // Работа със земята // Естествено строителство... и много повече!

*** Местата са ограничени, затова, за да избегнете разочарования, се запишете до края на май. ***


** follow this link for details of payment system and online enrolment **
https://docs.google.com/forms/d/1nGiFP4nOuHQzENSCyMKobIMb3I0ohCD4cXW3w7G3Pq8/viewform

Присъединете се към нас за един трансформиращ опит, придобивайки нови умения и прилагайки на практика Пермакултурния дизайн и теория. Приобщете себе си към общност, фокусирана върху хармоничната връзка с нашата планета и природните системи.

Този курс ви дава шанса не само да подхраните вашия ум, тяло и дух, но ви дава инструментите да излезете навън в света, готови да проектирате и да създавате с намерение, увереност и нова перспектива.

Това е чудесна образователна възможност и инвестиция във вашето бъдеще. При завършването вие ще бъдете сертифициран Пермакултурен дизайнер, квалификация, която е международно призната от Пермакултурното общество. Вие също ще имате познанията и практическите умения, необходими за да можете веднага да започнете да проектирате и създавате пермакултурни проекти и устойчиви местности за вас и за другите.

Курсът ще се проведе в спокойната природна среда на нашия проект за общност в Южна България. С настаняване в къмпинг и вкусна веганска храна. Ще имаме и възможност да се разхождаме и релаксираме сред природата в околността. Ние сме извън регулатция, намираме се на 20 км от най-близкия град, и достъпът до нас от главния път е по черен път. Имаме компостни тоалетни, слънчеви душове, и електричество от слънчеви панели. В нашето място се яде вегетарианска храна и не се пуши.
Това е чудесна възможност да изпитате простия начин на живот, близо до природата и заедно да практикуваме пермакултура в действие!


Имаме удоволствието да предложим този ценен опит на много приемлива цена. Курсът се води от Ракеш 'Rootsman Rak', който не само преподава за алтернативни общества и финансови системи, но и ги прилага! Ние имаме интерес да правим пермакултурата достъпна за всички и сме отворени за бартери и за варираща скала на плащанията.

За водещия:
Ракеш Рутсмен Рак
Ракеш е опитен дизайнер на начин на живот с ниско влияние върху околната среда, и учител от Обединеното кралство, специализирал в устойчивост на общността, пермакултура, създаване на хранителни гори и системи с малка поддръжка .Той е работил като съветник на няколко общностни проекта в Лондон и в Европа и е преподавал в много държави по света. Ракеш е обърнал неговата дислексия в предимство, като е развил талант за наблюдение и умения за заучаващи и обучаващи методи. Като млад е основал успешна компютърна консултантска фирма и след като е достигнал финансова независимост, придобива умения на хомеопат и йога учител, които използва в Ананда Марга хуманитарен проект за подпомагане в Африка, Азия и Източна Европа. Покрай пермакултурата Ракеш се фокусира върху човешките умения за комуникация и планиране, толкова необходими за успешните общности.
Интернет страница: www.ecologicaldesigns.co.uk

Какво е Пермакултура?
Пермакултура е екологична система за проектиране на устойчивост във всички аспекти на нашия живот. Пермакултурата ни учи как да строим домове с естествени материали, как да отглеждаме собствена храна, да възстановяваме отслабени терени и екосистеми, да събираме дъждовна вода, създаваме общности, да се погрижим за отпадъците и още много. Думата „пермакултура” исторически идва от „перманентно земеделие” и се е развила до „перманентна култура” – това е да се живее леко, с минимален отпечатък на планетата, като се уверим, че можем да живеем в хармония с природата, докато поддържаме човешката дейност за много поколения напред.
Перамкултура е строг и систематизиран комплект от инструменти, екологични принципи и методологии, подкрепени от етични правила, които ни помагат да проектираме и създадем тази култура на дълготрайност. Култура, която ни позволява да проектираме как да се погрижим за всички наши нужди и за нуждите на планетата и всички нейни творения, без да експлоатираме или лишаваме друг от неговите потребности. Крайната цел е да изградим система, която създава изобилие за всички хора, създания и майката Земя. С мъдростта на пермакултурата можем да създадем наше вътрешно спокойствие, тя може да бъде приложена за изграждане на цялостни и подкрепящи общности, строене или модернизиране на къщи, за да бъдат повече енергийно ефективни, създаване на етичен бизнес и препитание, също и създаване на богати изобилни с малка поддръжка пространства за отглеждане на храна.

Пермакултурен Дизайн Сертификационен курс Резюме:
Курсът е предимно теоретичен и ще ви даде обща представа за пермакултурната етика, принципи и подход към предизвикателствата. Ще получите цялостен и същевременно прост набор от инструменти, които можете да използвате и да адаптирате към всеки сценарий за дизайн (сгради, отглеждане на храна, икономиката, обществото и т.н.). Ние ще направим упражнения и практическа работата, които великолепно подчертават и подсилват моделите и концепциите, които се прилагат в пермакултурата.

Принципи на природните системи
Устойчиви методики за проектиране
Модели в природата, културата и обществото
Тълкуване на Земята & Разбиране на естествените процеси
Техники за възстановяване на терена в големи мащаби
Техники за събиране на вода
Дизайн принципите на устойчиви населени места
Рециклиране на сивата вода
Природни стратегии за строителство
Култивирани & Продуктивни екосистеми
Гори градини, растителни гилдии, градини за задоволяване на лични нужди
Технологии за съхраняване на енергия
Подходящи технологии и възобновяема енергия
Пермакултура в градска среда
Управление на дивата природа и биологичен контрол на вредителите
Общностен Активизъм
Невидимите структури: Хората, Общност, Икономика, Еко селища
Съзидателно съвместно взимане на решения за общностите и груповите проекти
Общностно подкрепено земеделие
Стратегии за алтернативна нация
В края на този клас учениците се ангажират в разработването на групов проект.
____________________________________________________

Foundation Ura Gora invite you to our October 2015:
Intensive Permaculture Design Certificate Course (PDC)

DATES: 3rd to 15th October (12 days, full time, with one day off on 9th October)
LOCATION: Project Ura Gora, Strandjer region, South Bulgaria
FACILITATOR: Rakesh "Rootsman Rak"
PRICE: Between 400 BGN and 600 BGN (teaching, food and facilities and camping accomodation)
PLACES AVAILABLE: 20

For any questions, please get in touch with us:
uragorafoundation@gmail.com
Bulgarian GSM: +359988989512


Open your mind to a world of possibility by designing like nature...
Permaculture is sustainable land use aimed at harmonising habitats and creating richly productive food systems.

Food Forests // Water harvesting // Community // Earthworks // Natural Building and much more!

Places are limited so book early to avoid disappointment.
If you wish to enrol on the course, please fill in the form and pay your deposit by the end of May.

** follow this link for details of payment system and online enrolment: **
https://docs.google.com/forms/d/1nGiFP4nOuHQzENSCyMKobIMb3I0ohCD4cXW3w7G3Pq8/viewform

____________________________________________________Join us for a transformational experience, acquiring new skills and applying practical Permaculture design and theory. Involve yourself in a community focused on harmonious relationships with our planet and natural systems.
This course not only provides you with the chance to nourish your mind, body and spirit but provides you with the tools to go out into the world ready to design and create with intention, confidence, and a new perspective.
It is a wonderful educational opportunity and investment in your future. On completion you will be a certified Permaculture designer, a qualification that is internationally recognized by the Permaculture community. You will also have the knowledge and practical skills required to immediately begin designing and creating Permaculture projects and sustainable landscapes, for yourself and others.
We are pleased to offer this valuable experience at a very accessible price. The course is led by Rakesh 'Rootsman Rak' who not only teaches about alternative community and financial systems, but puts them into action! We are passionate about making permaculture accessible to all and are open to barter and sliding scale payments.
Location
The course will be held in the peaceful natural setting of our community project in Southern Bulgaria. With Camping accommodation and tasty vegan food. We will also have the chance for hiking and relaxing in the local nature.
We are completely off grid, 20km away from the nearest town, and with access from the main road by dirt road. We have compost toilets, solar showers, mobile reception and electricity from solar panels. Our site is vegetarian and no smoking.
This is a great opportunity to experience simple living, close to nature and practise together permaculture in action!
Facilitator

Rakesh Rootsman Rak
Rakesh is an experienced low impact living designer and teacher from the UK, specialising in community resilience, permaculture, creating food forests and low maintenance food growing systems. He has worked as an advisor to several community projects in London and throughout Europe and has taught in many countries around the world. Rakesh has turned his dyslexia to his advantage by developing a talent for observation and hands on learning and teaching methods. At a young age he established a successful computer consultancy and, after achieving financial independence, acquired skills as a homeopath and yoga teacher which he put to use in Ananda Marga humanitarian relief projects in Africa, Asia and Eastern Europe. Along with Permaculture Rakesh focuses on the human skills of communication and planning so necessary for successful communities.
Website: www.ecologicaldesigns.co.uk

What is Permaculture?
Permaculture is an ecological design system for sustainability in all
aspects of our lives. Permaculture teaches us how build natural homes,
grow our own food, restore diminished landscapes and ecosystems, catch
rainwater, build communities, take care of waste and much more. The
word 'permaculture' historically comes from 'permanent agriculture'
and has evolved into 'permanent culture' - it is about living lightly
on the planet, and making sure that we can live in harmony with nature
while sustaining human activities for many generations to come.
Permaculture is a rigorous and systematic set of tools, ecological
principles and methodologies, underpinned by ethics, which help us to
design and create this culture of permanence. A culture that allows us
to design how we cater for all our needs and the needs of the planet
and all its creatures, without exploiting or depriving others of their
needs. The ultimate goal is to create systems that create abundance
for all humans, creatures and mother earth. With permaculture insight
we can design our inner tranquillity, it can be applied to creating
integrated and supportive communities, building or retrofitting houses
to be more energy efficient, creating ethical businesses and
livelihoods, as well as creating rich abundant low maintenance food
growing spaces.

PDC Course Syllabus:
The course is primarily theoretical and will give you an overview of
the permaculture ethics, principles and approach to challenges. You
will be given a comprehensive yet simple set of tools, which you can
use and adapt to any design scenario (buildings, food growing,
economics, community, etc).
We will do practicals and hands-on work,
which richly emphasise and reinforce the patterns and concepts that
are applied in permaculture.

Principles of Natural Systems
Sustainable Design Methodologies
Patterns in Nature, Culture and Society
Reading the Land & Understanding Natural Processes
Large Scale Land Restoration Techniques
Water Harvesting Techniques
Design Principles of Sustainable Human Settlements
Grey Water Recycling
Natural Building Strategies
Cultivated & Productive Ecologies
Food Forests, Plant Guilds, Gardens for Self-Sufficiency
Energy Conservation Technologies
Appropriate Technologies and Renewable Energies
Urban Environment Permaculture
Wildlife Management and Biological Pest Control
Community Activism
Invisible Structures: People, Community, Economics, EcoVillages
Creative all inclusive decision making for communities and group projects
Community Supported Agriculture
Strategies for an Alternative Nation
At the end of the class, students engage in a group design project.

Comments